Pirkimo - pardavimo taisyklės


 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo (veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje) ir „Igmant“ (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises, įsipareigojimus bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Šios Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su "Igmant" taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "Igmant" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.4. Užsakyti baldus svetainėje www.igmant.lt turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir juridiniai asmenys bei visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes "Igmant" internetinėje parduotuvėje.

1.6. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“, paspaudžia nuorodą „užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.2. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.igmant.lt tikslais.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tieisoginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka).

3.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.igmant.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.6. Pirkėjas, pageidaujantis užsakyti Pardavėjo internetinėje parduotuvėje siūlomas partnerių paslaugas, gali tai padaryti išreikšdamas sutikimą, kad aiškiai nurodyti jo asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam partneriui užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes www.igmant.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@igmant.lt

4.3. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš www.igmant.lt internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

4.4. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“. Plačiau apie prekių grąžinimą ar keitimą aprašoma skiltyje „Prekių grąžinimas“.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

5.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.igmant.lt tikslais.

5.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu info@igmant.lt.

 1. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.igmant.lt.

6.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 5 darbo dienas. Užsakymo vykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai Pirkėjas apmoka už prekes.

6.5. Pardavėjas dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

6.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.igmant.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik taip, kaip numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę per 14 dienų. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

 1. Prekių kokybė ir garantija

8.1. Kiekvienos www.igmant.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 12 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme. Garantija netaikoma, jei prekės defektai atsirado dėl vartojo kaltės.

8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja garantinį aptarnavimą įvykdyti per 15-45 darbo dienas.

8.6. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.

8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8.8. Pirkėjas, įsigydamas prekes privalo perskaityti jų naudojimosi ir priežiūros instrukcijas. Pirkėjas visiškai atsako už teisingą prekių panaudojimą. Pardavėjas neatsako už finansinius nuostolius, sužeidimus ar kitus padarinius, atsiradusius dėl netinkamo prekių naudojimo, dėl prekių naudojimo ne pagal paskirtį, dėl prekių naudojimo nesivadovaujant instrukcijomis arba dėl prekių su defektais naudojimo, nepriklausomai ar defektai atsirado dėl vartotojo ar dėl gamintojo kaltės.

 1. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

9.2. Pirkėjas už prekes atsiskaito banko pavedimu. Tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į www.igmant.lt banko sąskaitą.

9.3. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti kitais, internetinėje parduotuvėje www.igmant.lt galimais mokėjimo būdais.

9.4. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

9.5. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti baldų užsakymo sutartį.

9.6. PVM sąskaitose – faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

 1. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.4. Beveik visi baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra.

10.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kiekvienos prekės gamybos ir pristatymo terminas pateikiamas prekės aprašyme. Pažymėdamas varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis“, vartotojas sutinka su gamybos ir pristatymo terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

10.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę, kiekį, kokybę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Kai pažeidimus ir kitus neatitikimus Pirkėjas pastebi vėliau, būtina pranešti el. paštu info@igmant.lt per 2 darbo dienas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Esant gamykliniam brokui bei prekių komplektacijos neatitikimams, pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie neatitikimus el. paštu info@igmant.lt. Reikiamą dalį gamintojas įsipareigojęs pakeisti per 15 - 45 d. d. nuo pretenzijos užregistravimo.

10.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjo neteisingai pateiktos informacijos arba dėl kitų nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Mes tikime, kad liksite patenkinti Igmant produktais, tačiau jei nusprendėte, kad produktas, kurį įsigijote jūms netinka arba nepatinka, turite teisę jį grąžinti arba prašyti jį pakeisti kitu. Apie tokį sprendimą turite mus informuoti per 14 dienų el. paštu info@igmant.lt. Jums suteiksime visą reikalingą informaciją prekės grąžinimui įvykdyti.

11.2. Prekių grąžinimą ar keitimą iš kliento oganizuoja Igmant, tačiau kokybiškų, bet nepatikusių gaminių grąžinimo ar keitimo kaštus apmoka klientas. Pinigai už grąžintas prekes pervedami į pirkėjo sąskaitą per 15 dienų nuo jų gavimo. Keitimo atveju, klientas apmoka siuntimo išlaidas ir prekių kainos skirtumą, jei toks yra. Jei produktas keičiamas, kainuojančiu mažiau, klientui grąžinama permoka per 15 dienų, po prekės keitimo įvykdymo.

11.3. Grąžinti galima tik kokybiškas, nenaudotas, nepažeistas, pilnos komplektacijos ir nepraradusias prekinės išvaizdos prekes orginalioje pakuotėje. Pakuotė gali būti atidaryta, tačiau nesugadinta ir tinkama grąžinimui. Nustačius, kad grąžinta prekė buvo pažeista kliento, pinigai klientui nėra grąžinami.

11.4. Remiantis įstatymų numatyta tvarka (Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (žin., 2001, Nr. 58-2105), negrąžinamos ir nekeičiamos (kokybiškos ir nebrokuotos) šios interjero dekoravimo prekės: baldai, kiliminė danga, šviestuvai, laikrodžiai.

11.5. Nepaisant to, jei nesate visiškai patenkinti produktu, susisiekite su mumis ir pažadame, kad kartu rasime sprendimą.

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už www.igmant.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.igmant.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 1. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

14.3. Šios Pirkimo pardavimo taisyklės yra atnaujintos 2019 rugpjūčio 24 d. Apie visus Pirkimo pardavimo taisyklių pakitimus bus informuota pagal šias Pirkimo pardavimo taisykles.